సంపుటి 1 సంచిక 1

Website Designed &  Maintained by  Srinivas Pendyala                       www.facebook.com/madhuravanimagazine

  హాస్య వాణి 

సేకరణ: వంగూరి చిట్టెన్ రాజు |  శ్రీనివాస్ పెండ్యాల

sahityam@madhuravani.com 

బాపు హాస్య గుళికలు

Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes
Bapu Jokes

బాపు గారి స్వహస్తాలతో వ్రాసిన హాస్య గుళిక...

 

పొలిటికల్ వ్యంగ్యాలు-    ~శ్రీనివాస్ పెండ్యాల

Srinivas Pendyala
Srinivas Pendyala

Website Designed
 &  Maintained
by
 Srinivas Pendyala